archiwum

Wykład poświęcony był analizie egzegetycznej Rdz 4,1-16 w perspektywie mechanizmów działania zła w życiu człowieka.
Wykład:

W drugiej części spotkania wyjaśniane były trzy kolejne wersety dialogu Jezusa z Nikodemem: J 3,16-18. Wyeksponowana była zwłaszcza konieczność odpowiedzi wiary na nieskończoną miłość Boga do każdego człowieka.


Kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Biblijnego, który odbył się 21 marca, poświęcony był analizie tekstu Rdz 3,15 zwanego Protoewagelią czyli Pierwszą Ewangelią oraz jego kontekstu i znaczenia. Wyjaśniliśmy także przyczyny utrwalenia się w tradycji Kościoła dwóch interpretacji tego fragmentu – chrystologicznej i mariologicznej.
Wykład:

W drugiej części spotkania kontynuowaliśmy lekturę duchową dialogu Jezusa z Nikodemem. Tym razem szczegółowo wyjaśniliśmy J 3,13-15.


Tematyka kolejnego wykładu w ramach Uniwersytetu Biblijnego, który odbył się 21 lutego, oscylowała wokół pytania postawionego w tytule. Odpowiedzi na nie szukaliśmy analizując egzegetycznie trzeci rozdział Księgi Rodzaju w aspekcie filologicznym i antropologicznym.
Wykład:

Druga część spotkania poświęcona była teologiczno-duchowym refleksjom na temat J 3,9-12.


Kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Biblijnego, który odbył się w dniu 10 stycznia, był poszukiwaniem odpowiedzi na podstawowe pytania odnośnie do ludzkiego szczęścia w oparciu o analizę opowiadania o pobycie człowieka w ogrodzie Eden z Rdz 2..
Wykład:

Druga część spotkania dedykowana była duchowej lekturze Ewangelii wg św. Jana (J 3,6-8).


Na kolejnym wykładzie w ramach Uniwersytetu Biblijnego, który odbył się w dniu 13 grudnia omawiane były i porównywane dwa teksty na temat stworzenia człowieka z Rdz 1 – 2.
Wykład:

Następnie zaś analizowana była dalsza część rozmowy Jezusa z Nikodemem (J 3,3-5).


Listopadowy wykład (22 listopada) w ramach Uniwersytetu Biblijnego poświęcony był wyjaśnieniu hymnu o stworzeniu święta i człowieka w pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju.
Wykład:

W drugiej części spotkania komentowany był początek Dialogu Jezusa z Nikodemem z J 3.


18 października otworzyliśmy kolejny rok akademicki Uniwersytetu Biblijnego.

Wykłady w obecnym roku poświęcone będą studiom nad Pięcioksięgiem. Na pierwszym z cyklu owych wykładów zapoznaliśmy się z hipotezami odnośnie do historii powstawania tego zbioru ksiąg, składającego się z Księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa. W obecnym roku akademickim kontynuujemy także duchową lekturę Ewangelii wg św. Jana.
Wykład:

W drugiej części spotkania szczegółowo został wyjaśniony fragment J 2,23-25..


21 czerwca 2018 odbyło się szesnaste spotkanie Uniwersytetu Biblijnego.
Ostatni przedwakacyjny wykład Uniwersytetu Biblijnego poświęcony był tematyce wpływu religii świata pogańskiego na rodzące się chrześcijaństwo.
Wykład:

W drugiej części spotkania zajmowaliśmy się duchową lekturą fragmentu J 2,18-22.


24 maja 2018 odbyło się piętnaste spotkanie Uniwersytetu Biblijnego.
Podczas wykładu ukazywany był organizacyjny sposób funkcjonowania różnych szkół filozoficznych (platonicy, stoicy, cynicy, epikurejczycy) i ich wpływ na sposób przeżywania życia przez mieszkańców basenu Morza Śródziemnego w czasach Nowego Testamentu. Ukazane zostały także przestrzenie, w których filozofia w spopularyzowanej formie mogła wpływać na rodzące się chrześcijaństwo.
Wykład:

Druga część spotkania poświęcona była duchowej lekturze fragmentu J 2,14-17.


22 marca 2018 odbyło się, czternaste już, spotkanie Uniwersytetu Biblijnego.
Spotkanie dotyczyło greckich, hellenistycznych i rzymskich gatunków literackich, które znajdują paralelę w pismach Nowego Testamentu. Omawiane były zwłaszcza biografie, literatura epistolarna i historiograficzna.
Wykład:

Druga część spotkania poświęcona była lekturze i duchowej egzegezie fragmentu J 2,12-13.


11 stycznia 2018 odbyło się kolejne spotkanie Uniwersytetu Biblijnego.
Trzynaste już spotkanie Uniwersytetu Biblijnego zainicjowało cykl kilku wykładów poświęconych tematyce inkulturowania się pierwotnego chrześcijaństwa w świecie hellenistyczno-rzymskim. Pierwszy wykład ukazał perspektywę historyczną i polityczną tamtych czasów.
Wykład:

W drugiej części spotkania komentowane były końcowe wersety opowiadania o weselu w Kanie Galilejskiej (J 2,7-11).


14 grudnia 2017 odbyło się kolejne spotkanie Uniwersytetu Biblijnego.
W pierwszej części spotkania poznaliśmy liczne oskarżenia skierowane przeciw wyznawcom Chrystusa u początków chrześcijaństwa. Celem fabrykowania owych fikcyjnych oskarżeń przez świat pogański było skategoryzowanie chrześcijan jako społecznych i religijnych dewiantów po to, by powstrzymać innych od nawracania się na nową wiarę.
Wykład:

W drugiej części spotkania zostały wyjaśnione dwa kolejne wersety opowiadania o weselu w Kanie Galilejskiej z Ewangelii wg św. Jana (2,5-6).


Kolejny wykład w ramach otwartego w listopadzie 2017 r. Uniwersytetu Biblijnego był poświęcony zagadnieniu: „Dlaczego chrześcijanie nie byli lubiani w starożytnym świecie?”
W wykładzie nakreśliliśmy obraz życia wyznawców Chrystusa w pierwszych wiekach, szukając przyczyn wrogiego nastawienia do chrześcijan ze strony Żydów i pogan.

Wykład:

Podczas drugiej części spotkania prowadzona była lektura duchowa fragmentu narracji opowiadającej o weselu w Kanie Galilejskiej (J 2,2-5).


Poznanie historii czasów Starego i Nowego Testamentu jest nieodzowne do lepszego zrozumienia opisywanych w Biblii wydarzeń. Ostatni przedwakacyjny wykład poświęcony był syntetycznemu nakreśleniu historii biblijnej od jej początków do babilońskiej deportacji. Pierwszy wykład w tegorocznym cyklu podejmuje problematykę wygnania babilońskiego i pokazuje jak to traumatyczne kryzysowe wydarzenie stało się jednocześnie źródłem odnowy religii Starego Testamentu poprzez przeniesienie akcentu w wierze ze składania ofiar na przeżywanie obecności Boga w Jego słowie. Następne części wykładu były poświęcone przekrojowemu omówieniu kolejnych etapów historii ziem biblijnych i narodu Bożego wybrania: okresy perski, hellenistyczny i rzymski, w tym czasy życia Jezusa i Jego apostołów, aż do drugiego powstania żydowskiego przeciw Rzymianom w latach 132-135.

Wykład:

W drugiej części spotkania zajęliśmy się lekturą i duchową interpretacją początku drugiego rozdziału Ewangelii wg św. Jana – wersety (2,1).


Ostatnie przedwakacyjne spotkanie Uniwersytetu Biblijnego poświęcone było tematyce historii biblijnej ziemi Kanaan od najwcześniejszego zasiedlenia do wygnania babilońskiego (586 r.).

Wykład:

W drugiej części spotkania zajęliśmy się lekturą i duchową interpretacją ostatniej części pierwszego rozdziału Ewangelii wg św. Jana – wersety (1,43-51).


Kolejny, już ósmy wykład w ramach otwartego w październiku 2016 r. Uniwersytetu Biblijnego był kontynuacją prezentacji najważniejszych miejsc archeologicznych z Ziemi Świętej, będących świadkami biblijnych wydarzeń.
Wykład prowadzony był w konwencji pielgrzymki do najważniejszych miejsc: Jerozolima, Betlejem, Nazaret, Tabga, Góra błogosławieństw, Kafarmaum, góra Tabor. Wyjaśnianiu historii i znaczenia tych miejsc towarzyszyła prezentacja slajdów.

Uni_1

Uni_2

Uni_3

Uni_4

Uni_5

Uni_6

Uni_7

Wykład:

Druga część spotkania poświęcona była duchowej interpretacji Ewangelii wg św. Jana – wersety (1,35-42).


Kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Biblijnego poświęcony był archeologii Syro-Palestyny.

Najpierw przedstawiliśmy najważniejsze dwa odkrycia artefaktów kultury kananejskiej – Ras Szamra (Ugarit) i Ebla, obydwa położone na terenie dzisiejszej Syrii.

ugaritpanteon_2ebla

Następnie pobieżnie nakreśliliśmy panoramę najważniejszych miejsc archeologicznych z terenu dzisiejszego Izraela związanych z wydarzeniami biblijnymi.

izrael

Ostatnia część wykładu dedykowana była wstępnej analizie topografii Jerozolimy oraz obecnych w niej najstarszych wykopalisk archeologicznych.

Jerozolima_1 Jerozolima_2 Jerozolima_3 Jerozolima_4 Jerozolima_5
Zagadnienia związane z archeologią Palestyny będą kontynuowane na kolejnym wykładzie, który odbędzie się w dniu 25 maja br. Serdecznie zapraszamy.

Wykład- 20.04.2017:

Wzorem poprzednich miesięcy druga część spotkania poświęcona była lekturze duchowej Ewangelii wg św. Jana – wersety (1,29-34).


Tematem szóstego wykładu Uniwersytetu była prezentacja najważniejszych odkryć archeologicznych z terenu Mezopotamii pod kątem ich znaczenia dla interpretacji Pisma Świętego.

mezopotamia

Kolejno zostały omówione i zobrazowane na slajdach wykopaliska w Niniwie, Mari, Nuzi, i Babilonie.

podboje

babilon

Zaprezentowane zostały także takie znaleziska jak Epos o Gilgameszu, Enuma Elisz czy też Kodeks Hammurabiego oraz ich znaczenie dla lepszego zrozumienia Starego Testamentu.

epos

mari

enuma

stela

stela2

nuzi

Serdecznie zapraszamy na najbliższy wykład, który odbędzie się w dniu 20 kwietnia. Poświęcony on będzie archeologii, historii Syro-Palestyny.

Wykład- 23.03.2017:

Wzorem poprzednich miesięcy druga część spotkania poświęcona była lekturze duchowej Ewangelii wg św. Jana – wersety (1,19-28).


Kolejny, piaty już, wykład w ramach Uniwersytety Biblijnego poświęcony był tematyce wpływu odkryć archeologicznych na terenie Bliskiego Wschodu na lepsze rozumienie Biblii.

Na początku poznaliśmy historię rozwoju archeologii biblijnej oraz podstawowe pojęcia z nią związane takie jak tell, stratum, ostrakon itp.

ostrakon stratum tell

Kolejna część wykładu poświęcona była omówieniu znaczenia odkryć archeologicznych dla rekonstrukcji środowiska kulturowego biblijnych ksiąg po to, by lepie rozumieć ich religijne przesłanie.

stela terakotowa armia

W ostatniej części wykładu poznaliśmy najważniejsze odkrycia archeologiczne o znaczeniu biblijnym z terenów Egiptu (zwłaszcza listy z Tell el-Amarna, stella Merneptaha i papirusy z Elefantyny).

hebrowkamienRosetty

Serdecznie zapraszamy na najbliższy wykład, który odbędzie się w dniu 23 marca. Poświęcony on będzie tematyce biblijnych odkryć archeologicznych z takich terenów jak Palestyna, Liban, Syria, Jordania, Turcja, Grecja.

Wykład- 09.02.2017:

Wzorem poprzednich miesięcy druga część spotkania poświęcona była lekturze duchowej Ewangelii wg św. Jana – tym razem ostatnie wersety prologu (1,16-18).


Kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Biblijnego poświęcony był tematyce najstarszych i najważniejszych rękopisów Starego i Nowego Testamentu. Poznaliśmy najważniejsze manuskrypty Biblii Hebrajskiej oraz greckich tekstów Nowego Testamentu, zarówno papirusy jak i kodeksy. Sporo uwagi poświęciliśmy również tematyce odkryć w Qumran oraz odnalezionym tam rękopisom biblijnym i pozabiblijnym.

Papirus

kodeksy

Qumran1

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w czwartek 9 lutego.

Wykład- 19.01.2017:

Wzorem poprzednich miesięcy druga część spotkania poświęcona była lekturze duchowej Ewangelii wg św. Jana – wersety (1,14-15).


Trzecie spotkanie Uniwersytetu Biblijnego, które odbyło się w dniu 15 grudnia składało się z trzech części.

W pierwszej z nich wysłuchaliśmy świadectwa specjalnego gościa z Ziemi Świętej, pana Haniego Hayeka, który uświadomił nam w jak trudnym położeniu znajdują się obecnie nasi bracia chrześcijanie w Ziemi Jezusa.

Hani Hayek – 15.12.2016:

W drugiej części spotkania Ks. prof. Janusz Kręcidło MS wygłosił wykład na temat oryginalnych języków Biblii i najstarszych jej przekładów.

Trzecia część wieczornego spotkania poświęcona była duchowej lekturze kolejnych wersetów Prologu Ewangelii wg św. Jana (1,6-13).

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w czwartek 19 stycznia.

Wykład- 15.12.2017:

Wzorem poprzednich miesięcy druga część spotkania poświęcona była lekturze duchowej Ewangelii wg św. Jana – wersety (1,6-13).


W dniu 17 listopada odbyło się drugie spotkanie w ramach Uniwersytetu Biblijnego.

Temat wykładu brzmiał: „Proces powstawania tekstu biblijnego i jego najstarsze świadectwa”.

Poznaliśmy etymologię słowa „biblia” oraz proces powstawania kanonów biblijnych w judaizmie i w różnych denominacjach chrześcijaństwa.

Wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna, przedstawiająca m.in. starożytne zwoje i kodeksy rękopisów biblijnych oraz dwa krótkie filmy pokazujące obchody święta Simhat Torah (Radość Tory) przed kilkoma miesiącami w Jerozolimie.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w czwartek 15 grudnia.

Wykład- 17.11.2017:

Wzorem poprzednich miesięcy druga część spotkania poświęcona była lekturze duchowej Ewangelii wg św. Jana – wersety (1,1-5).


Pierwszy wykład w ramach Uniwersytetu Biblijnego poświęcony był ukazaniu Biblii jako Pisma Świętego i Słowa Bożego. Rozważaliśmy czym była Biblia dla narodu Bożego wybrania, dla apostołów i pierwszych chrześcijan oraz dla Ojców Kościoła.

Dużo uwagi poświęciliśmy także przytoczeniu nauczania Kościoła w Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum Soboru Watykańskiego II.

Wyjaśnialiśmy również Jezusową przypowieść o siewcy, który wyszedł na pole siać ziarno, aby w jej kontekście zapytać siebie jaka jest rola Słowa Bożego w życiu każdego i każdej z nas.

Wykład- 27.10.2017:

prowadzący

ks. prof. Janusz Kręcidło MS

biblia_955x500